Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Koncepcja pracy szkoły

Treść

 Koncepcja pracy szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju

I. Charakterystyka szkoły

1. Dane ogólne o szkole: szkoła podstawowa sześcioklasowa, przy szkole działa oddział przedszkolny i punkt przedszkolny dla dzieci.

2. Historia, tradycje i baza szkoły: do roku 1997 szkoła podstawowa była ośmioklasową, poprzednio w latach 70 - tych były szkoły filialne na Zaczerczyku, Podbukowcu.

3. Lokalizacja: Kosarzyska leżą nad potokiem Czercz, lewobrzeżnym dopływem Popradu. To osiedle należące do Piwnicznej Zdroju. Górna jego część to Sucha Dolina kiedyś znany Ośrodek narciarski.

4. Kadra szkoły: w szkole ,oddziale przedszkolnym oraz punkcie przedszkolnym pracuje razem 13 nauczycieli


II. Cele szkoły

1. Cele ogólne – perspektywiczno-strategiczne:
1) promocja pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,
2) rozwijanie samodzielności uczniów,
3) podnoszenie jakości nauczania i uczenia się.

2. Cele etapowe i operacyjne:
1) wypracowanie efektywnych metod pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce,
2) dobre i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum,
3) włączenie większej liczby rodziców w życie szkoły.

 

 

III. Misja szkoły

Kształcimy uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Szkoła jest placówką działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą się o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążą do pełnego rozwoju osobowości.

IV. Wizja szkoły

Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie.
To szkoła, której nadrzędnym celem jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

V. Model absolwenta

Nasz absolwent:
1) ma poczucie własnej godności i wartości,
2) potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności,
3) jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,
4) szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
5) odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
6) rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
7) radzi sobie ze stresem,
8) jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,
9) jest asertywny,
10) jest kulturalny i odpowiedzialny,
11) ma poczucie humoru,
12) dba o swoje zdrowie i otoczenie.

VI. Nauczyciel w naszej szkole:

1) Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
2) uczy odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
3) uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
4) troszczy się o harmonijny rozwój ucznia;
5) wprowadza go w świat wiedzy;
6) stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości;
7) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
8) rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-
-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

VII. Mocne strony szkoły

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz inne działalności statutowe szkoły
1) Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
a) W wyniku ewaluacji wewnętrznej szkoła zbierała informacje dotyczące przeprowadzanych analiz wyników sprawdzianu zewnętrznego
z wykorzystaniem różnych metod; wdrażanie wniosków płynących z tych analiz.
b) Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody (m.in. analizę jakościową i ilościową). Systematycznie po każdym sprawdzianie zewnętrznym Rada Pedagogiczna opracowuje plan działań poprawiających wyniki dydaktyczne . Nauczyciele mają obowiązek rozwijać określone umiejętności, zmienić organizację lekcji, stosować aktywizujące metody nauczania oraz indywidualizację procesu nauczania.
Wyniki sprawdzianów próbnych i sprawdzianu zewnętrznego są porównywane z wynikami klasyfikacji półrocznej i rocznej.
c) Wdrażane w szkole wnioski i szczegółowe kierunki działań naprawczych przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektów kształcenia.

2) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
a) Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów na I i II etapie edukacyjnym,
a formułowane wnioski z analiz wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i pozalekcyjnych.
b) Realizacja wniosków przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Większość uczniów na danym etapie edukacyjnym umiejętnie stosuje pojęcia niezbędne w praktyce i życiu codziennym, potrafi opisać fakty
i zależności przyczynowo - skutkowe, przestrzenne i czasowe. Uczniowie stosują nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów, korzystając z różnych źródeł informacji.
c) Wiadomości i umiejętności uczniów są systematycznie sprawdzane poprzez: sprawdziany ustne i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty badań umiejętności oraz diagnozy.
d) Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i Dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
e) Możliwość nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci w szkole są monitorowane także przez rodziców podczas zajęć otwartych.

3) Uczniowie są aktywni.
a) Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą aktywności uczniów i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole. Poprzez organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele motywują uczniów do samodzielności i aktywności edukacyjnej.
b) Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, np.: przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, ekologicznych, językowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej, o tematyce regionalnej i europejskiej.
c) Szkoła osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych oraz promuje zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportu, udział
w konkursach i akcjach o tematyce dotyczącej zdrowia.
d) Nauczyciele organizują grupowe i indywidualne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów.
e) Sale lekcyjne i korytarze są systematyczne dekorowane pracami wytwórczymi uczniów.
f) Uczniowie chętnie organizują akcje charytatywne na terenie szkoły.

4) Respektowane są normy społeczne.
a) Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
b) Szkoła diagnozuje sytuacje i potrzeby wychowawcze, realizuje działania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego.
c) Programy są systematyczne monitorowane i ewaluowane.
d) Rada Pedagogiczna opracowała szereg ważnych procedur dotyczących respektowania norm społecznych. Statut i WSO są stale monitorowane i doskonalone, aby zasady oceniania były przejrzyste i obiektywne.
e) W szkole analizuje się i podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, np.: pogadanki, prelekcje ze strażakami, policjantami, przeprowadza się próbne alarmy ewakuacyjne, organizuje się konkursy plastyczne.
f) Szkoła realizuje również programy: antynikotynowy, ,,Bezpieczna szkoła”, „Ratujemy i uczymy się ratować” (WOŚP).
g) Nauczyciele poprzez działania profilaktyczne uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania dyskryminacji rówieśniczej wśród uczniów, obiektywnej samooceny, przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków zgodnie ze Statutem.

2. Procesy zachodzące w szkole

1) Szkoła ma koncepcję pracy.
a) W kolejnym roku szkolnym koncepcja pracy naszej szkoły zostanie poddana ewaluacji wewnętrznej.
b) Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy.
c) Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców.
d) W tworzeniu koncepcji brali udział członkowie Rady Pedagogicznej, Dyrektor szkoły, Rada Rodziców oraz uczniowie.

2) Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.
a) Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.
b) Nauczyciele systematycznie realizują projekty unijne, prowadzą kółka zainteresowań, zajęcia indywidualne i zajęcia pozalekcyjne.
c) W szkole działa biblioteka i świetlica szkolna.
d) Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, a także pomaga przezwyciężać trudności w nauce. Jest systematycznie monitorowana i modyfikowana.
e) Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową.
f) Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania programowe oraz realizują innowacje pedagogiczne
g) Uczniowie rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo
w: zajęciach i spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, koncertach, wystawach, a także poprzez zwiedzanie zabytków.
h) W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi wraz ze znajomością kultury i obyczajów państw UE i świata.
i) Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc udział w ogólnopolskich programach, takich jak: ,,Sprzątanie świata”, ,,Szklanka mleka”, ,,Owoce i warzywa w szkole”, ,,5 porcji warzyw, owoców lub soków”, ,,Program Nie pal przy mnie proszę”, ,,Ratujemy i uczymy się ratować”.
j) Na zajęciach, apelach, lekcjach z wychowawcą wiele czasu poświęca się zdrowemu stylowi życia i zachowaniom proekologicznym.
k) Szkoła podejmuje akcje charytatywne („Góra grosza”, zbiórka plastikowych zakrętek).
l) Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych
i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, w tym e-learning, naradach, seminariach, warsztatach, kursach doskonalących).
m) Szkoła posiada ofertę pomocy multimedialnych
i dydaktycznych.
n) Bieżące informacje o naszej placówce można znaleźć na szkolnej witrynie oraz w prasie lokalnej.
o) Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.
r) Szkoła promuje wycieczki szkolne i wyjazdy na tzw. „ zieloną szkołę”.

3) Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.
a) Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy nauczania, które są zgodne z podstawą programową.
b) Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone.
c) Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna są prowadzone zgodnie
z planem.
d) Dwa razy w danym roku szkolnym Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z prowadzonego nadzoru.
e) Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne z obowiązującą podstawą programową.
f) Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność
i indywidualizację nauczania (akademie, konkursy, lekcje otwarte, akcje charytatywne, zawody sportowe itp.).
g) Informacje o postępach w nauce motywują uczniów oraz pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się (udział
w kółkach zainteresowań, zajęcia z pedagogiem i psychologiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z logopedą).
h) Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów, a WSO jest dostępny na szkolnej stronie internetowej.

4) Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.
a) W szkole powołane są zespoły przedmiotowe, które wspólnie planują
i korelują działania oraz analizują efekty pracy.
b) Nauczyciele wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych (lekcje otwarte, narady, konferencje, spotkania integracyjne z nauczycielami innych zaprzyjaźnionych szkół, wspólne warsztaty itp.).
c) Nauczyciele wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych i ustaleń między nauczycielami.

5) Kształtuje się postawy uczniów.
a) W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
b) Prawa i obowiązki dzieci są przestrzegane – zgodnie ze Statutem.
c) System wartości jest akceptowany przez społeczność szkolną.
d) Podczas zajęć nauczyciele uczą:
 zasad dobrego wychowania,
 szacunku do innych i samego siebie,
 szanowania odmiennych poglądów (np. akceptowanie odmienności wyznaniowej, rasowej, kulturowej),
 stosowania zwrotów grzecznościowych,
 właściwych postaw i dbania o własne zdrowie,
 umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.
e) Stwarzane są warunki do samorządnego działania uczniów poprzez m.in.: publikacje twórczości dziecięcej na szkolnej stronie internetowej, organizację apeli i akademii, wybory samorządowe, akcje charytatywne i bezinteresowną pomoc koleżeńską.
f) Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na zajęciach.
g) W szkole nie występuje zjawisko wagarów, agresji i uzależnienia.

6) Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
a) W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
b) Dyrekcja wraz z zainteresowanymi rodzicami ma możliwość monitorowania zajęć między innymi podczas prowadzonych zajęć otwartych.
c) Szkoła organizuje i udziela pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
d) Prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
e) Uczniowie mają szerokie możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania, a także w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne.

3. Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

1) Wykorzystywanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
a) W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska.
b) Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.
c) Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi,MGOK, Biblioteką Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy.
d) W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą degradacji środowiska lokalnego i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji
(np. segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych, tworzenie mapy nielegalnych wysypisk śmieci w okolicznych lasach itp.).
e) Szkoła organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (np. wyprawka szkolna, dofinansowanie wycieczek, wyjazdów).

2) Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.
a) Absolwenci naszej szkoły rozpoczynają kolejny etap edukacyjny
w gimnazjum.
b) Systematyczne kontakty i współpraca z tą placówką pozwala nauczycielom śledzić losy absolwentów.
c) Uczniowie szóstych klas i nauczyciele są systematycznie zapraszani na spotkania integracyjne.
d) Szkoła kształtuje pożądany model absolwenta, realizując koncepcję pracy szkoły i promując wyróżniających się uczniów (strona internetowa, prasa lokalna, gazetka szkolna).
e) Absolwenci są zapraszani na organizowane przez szkołę: uroczystości, akademie, szkolenia, warsztaty, różnego rodzaju spotkania, zjazdy, zajęcia otwarte, wywiadówki itp.

3) Promowana jest wartość edukacyjna.
a) Szkoła posiada stale aktualizowaną stronę internetową.
b) Z dużym sukcesem i systematycznie realizowane są projekty unijne,
a ich efekty są opisywane w prasie lokalnej.

c) Uczniowie uzyskują czołowe lokaty w wielu konkursach szkolnych
i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych.
d) Na organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach
i spotkaniach zawsze są obecni zaproszeni goście i rodzice.

4) Rodzice są partnerami szkoły.
a) Szkoła na bieżąco informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym także rodziców.
b) Rodzicom znane są plany pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, a także wizja i plan rozwoju szkoły.
c) Nauczyciele i dyrekcja wspierają rodziców rzetelną informacją
o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu, są podejmowane wspólne działania wspierające jego rozwój.
d) Rodzice angażowani są w proces ewaluacji wewnętrznej szkoły
i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez szkołę.
e) Pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, uczestnicząc w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami.
f) Organizują imprezy kulturalne, z których dochód przekazują na potrzeby szkoły oraz indywidualnie sponsorują imprezy dla dzieci. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu i realizacji planu rozwoju szkoły.

4. Zarządzanie szkołą

1) Funkcjonuje współpraca w zespołach.
a) Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną
i efektywną współpracę pomiędzy nauczycielami – zespół wychowawczy, zespół nauczycieli klas 0 – III, zespół nauczycieli klas IV –VI i zespół ds. ewaluacji.
b) Regularnie odbywają się spotkania zespołów celem wypracowania zasad planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych.
c) Wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna dobrze współpracuje na polu zawodowym. Na spotkaniach panuje wzajemna życzliwość i chęć współpracy, która sprzyja wymianie doświadczeń.
d) Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy w zakresie WDN, pozyskują wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji wewnętrznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, oceniają programy i podręczniki, opracowują procedury obowiązujące w szkole, ewaluują programy, WSO i Statut.

2) Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
a) Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.
b) Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej ujęte są w programach naprawczych z poszczególnych obszarów edukacyjnych i służą do wprowadzania zmian mających pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły.
c) Nauczyciele uczą zgodnie z kwalifikacjami, a przeważająca większość posiada kwalifikacje w dwóch kierunkach.
d) Nauczyciele realizują odpowiedzialnie plany awansu i doskonalenia zawodowego.
e) Wewnętrzne zarządzenia są realizowane terminowo i odpowiedzialnie, przestrzegane jest prawo oświatowe.
f) Nauczyciele na zajęciach wykorzystują nowoczesne techniki i środki dydaktyczne.

3) Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.
a) Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i jest systematycznie modernizowana.
b) Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie.
c) Oferta czytelnicza jest stale wzbogacana o nowe woluminy.
d) Szkoła posiada pracownię komputerową i mobilny Internet. Bogate wyposażenie w sprzęt sportowy i zaplecze wpływają w dużym stopniu na prowadzenie ciekawych zajęć i rozwijanie zainteresowania sportem wśród uczniów.
e) Zmodernizowano podwórko szkolne (ławeczki,plac zabaw).

 

 

 

 

 


Kierunki zmian koniecznych i pożądanych

OBSZAR DZIAŁAŃ ZMIANY KONIECZNE
(obowiązkowe działanie) ZMIANY POŻĄDANE

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia
 wzmocnienie współpracy
z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi
 umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów
 stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć
 opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z uczniem zarówno bardzo zdolnym
i ambitnym, jak również bardzo słabym
(powołanie zespołu ds. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami),
 stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach nauki,

 propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych,

 rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska)


Procesy zachodzące
w szkole modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów,
 umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych (tj. tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera) i prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia, np. metodą projektu, metodą problemową
 dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów,
 modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów
i rodziców

Funkcjonowanie w środowisku lokalnym  udoskonalenie procesu przepływu informacji: szkoła – rodzice,
 wypracowanie wspólnie z rodzicami zasad przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy,
 pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie
w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców,
 zaplanowanie promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową, prasę czy też forum,
 wzmocnienie współpracy z PP-P w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 zaangażowanie większej liczby rodziców
w organizację imprez klasowych i szkolnych, np. Dni Otwartych, kiermaszów itp.,
 współpraca ze szkołami artystycznymi w celu rozwijania talentów ucznia,
 wzmocnienie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez współpracę szkoły z fundacjami, stowarzyszeniami i wolontariatami,

 wykorzystanie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi poprzez organizowanie zjazdów, spotkań itp.,
 pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje placówki.


Zarządzanie szkołą  stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji,
 wdrożenie samokształcenia
i samodoskonalenia z wykorzystaniem e-learningu,
 przeszkolenie Rady Pedagogicznej z możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii edukacyjnych  organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe w odpowiednio przystosowanej do tego sali,
 aranżowanie wnętrz tak, aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów do działania, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, tworzyła niepowtarzalny klimat, utrwalała przeżycia dziecka

VIII. EWALUACJA KONCEPCJI
1. Wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły.
2. Sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym ( styczeń, czerwiec).
3. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej.
4. Opinie rodziców.
5. Ocena i modyfikacja koncepcji.

 

3554