Przejdź do treści
1
2
1
Nowy Rok
MGOK
kolarz poziomy
Przejdź do stopki

Program wychowawczo - profilaktyczny

Treść

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju
2020/2021

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją zadań w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki.

Podstawą prawną programu wychowawczego są następujące dokumenty:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. ̶ art. 3, 19, 28, 33,
4. Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016r.obowiązująca od dn. 01.09.2017r.
5. Karta Nauczyciela.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
7. Statut szkoły.
Wstęp

Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniom powszechny dostęp do nauki i wychowania, ochronę przed przemocą, a także kierować się zawsze dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z zachowaniem poszanowania godności osobistej.
Głównym założeniem programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły jest „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.
Za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice, szkoła wspomaga ich w działaniach wychowawczo – profilaktycznych. Wszystkie osoby pracujące w szkole zajmują się wychowaniem dzieci, jednak pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są rodzice, od których szkoła oczekuje aktywnej współpracy.
Opracowany program wychowawczo – profilaktyczny jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju. Został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska wychowawczego. Opisuje w sposób całościowy treści oraz działania społeczności szkolnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i środowisku.
Dobre wychowanie jest najlepszą profilaktyką pod każdym względem. Chcemy wychowywać uczniów na ludzi prawych. W wychowaniu będziemy kierować się ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi.
Program realizuje koncepcję Janusza Korczaka
„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”.
Działalność profilaktyczna w szkole polega na wspieraniu wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmowaniu działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych. Wspieramy uczniów bez względu na ich sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne (uczniowie w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych).
1. Założenia ogólne.
Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:
1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
2. intelektualnej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
4. emocjonalnej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły. Działalność profilaktyczna obejmuje:
• profilaktykę uniwersalną polegającą na wspieraniu wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie przez nauczycieli działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych,
• profilaktykę selektywną polegającą na działaniach pedagoga szkolnego, mających na celu wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,
• profilaktykę wskazującą polegającą na skierowaniu do specjalistów uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających i substancji psychotropowych lub występowania zachowań ryzykownych.
2. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

1) Uczeń charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, tolerancją wobec innych wyznań, ras i orientacji.
2) Uczeń jest otwarty na zdobywanie wiedzy i rozszerzenie swoich zainteresowań.
3) Uczeń charakteryzuje się obowiązkowością, odpowiedzialnością w realizowaniu swoich zadań.
4) Uczeń dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną.
5) Uczeń przyjmuje negatywną postawę wobec stosowania używek i środków odurzających.
3. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

• Lekcje wychowawcze i pozostałe zajęcia lekcyjne.
• Lekcje w środowisku naturalnym, „zielona klasa”.
• Wycieczki.
• zajęcia w muzeach i galeriach.
• Film
• Spotkania z ciekawymi ludźmi.
• Gry i zabawy.
• Imprezy okolicznościowe i środowiskowe.
• Praca w kołach zainteresowań.
• Zajęcia świetlicowe.
• Zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin (np. z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz specjalistycznych instytucji).

Wizerunek absolwenta

Nasz absolwent
W sferze intelektualnej:
• sprawnie posługuje się językiem polskim,
• umie korzystać z różnych źródeł informacji,
• umie zdobywać, przetwarzać wiedzę,
• umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
• jest przygotowany do nauki na dalszych etapach edukacyjnych,
• ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia,
• umiejętnie wyszukuje i wykorzystuje różne źródła informacji,
• rozwija swoje zdolności i zainteresowania, jest kreatywny

W sferze społecznej:
• dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,
• zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły, narodu,
• jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy,
• umie pracować w zespole,
• jest asertywny, tolerancyjny, kulturalny, przyjazny,
• szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
• dba o środowisko przyrodnicze,
• ma poczucie własnej godności i wartości,
• uczestniczy w różnych formach kultury,
• umie analizować różne docierające informacje,
• potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
• kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
• zna historię swojej miejscowości, gminy, regionu,
• zna najważniejsze zabytki, instytucje kulturalne, symbole swojego miasta,
• zna topografię swojej miejscowości, gminy, regionu,
• pielęgnuje tradycje i zwyczaje regionalne oraz narodowe.

W sferze fizycznej:
• umie zorganizować swój czas wolny,
• dba o estetykę, ład i porządek w otoczeniu,
• dba o higienę osobistą i estetykę ubioru,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
• dba o zdrowie własne i innych.
• umie zorganizować swój czas wolny.

W sferze emocjonalnej:
• odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
• radzi sobie ze stresem i trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
• jest asertywny,
• potrafi rozwiązywać konflikty,
• dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
• pomaga innym, w szczególności słabszym i niepełnosprawnym kolegom,
• stosuje formy grzecznościowe w stosunku do wszystkich,
• jest wytrwały, samodzielny, przezwycięża napotykane trudności,
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
4. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

ZADANIA ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji.
• pogadanki na godzinie z wychowawcą,
• projekcje filmów,
• analiza utworów literackich i sztuk teatralnych wystawianych na terenie szkoły i na prawdziwej scenie,
• scenki oparte na własnych przeżyciach i zaobserwowanych sytuacjach
Wychowanie do pracy nad sobą i kształtowanie umiejętności samooceny • próby samooceny zachowania,
• udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce,
• niwelowanie przejawów nietolerancji.
Kształtowanie równowagi emocjonalnej • dbanie o zachowanie form grzecznościowych,
• eliminowanie wulgaryzmów,
• zajęcia psychoedukacyjne dotyczące edukacji emocjonalnej.
Przygotowanie uczniów do pełnienia ról w rodzinie • uroczystości klasowe i szkolne tj.: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna, Zabawa Noworoczna, wycieczki i rajdy szkolne, Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka,
• lekcje wychowania do życia w rodzinie, zajęcia warsztatowe,
• podtrzymanie i kultywowanie tradycji rodzinnych.
Wzmacnianie postawy uczniów w zakresie przestrzegania zasad i norm ustanowionych w szkole
• zapoznanie się z zasadami i normami funkcjonującymi w szkole,
• zapoznanie się z wzorcami osobowymi i działalnością ludzi o dużym autorytecie moralnym,
• szukanie dobra w innych.
Nauczyciele:
• kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami i wyrabianie postawy wzajemnej pomocy,
• omówienie nowych zasad oceniania zachowania, zapoznanie z prawami
i obowiązkami uczniów wynikających ze Statutu Szkoły i WZO,
• prezentowanie własną postawą kultury osobistej i kultury słowa,
• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców, rodziców,
• wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą,
• zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych oraz kształtowanie norm społecznych,
• diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne, zdrowotne uczniów oraz eliminowanie tych problemów.
Rodzice:
• zapoznanie się z zasadami i normami obowiązującymi
w społeczności szkolnej,
• dawanie właściwych wzorców w rodzinie,
• współpraca rodziców ze szkołą.
Dbanie o wysoki poziom nauczania i rozwijania zainteresowań uczniów • konkursy szkolne i pozaszkolne,
• konkursy klasowe ,
• programy profilaktyczne,
• przygotowywanie pomocy do lekcji,
• wyjazdy na basen, ściankę wspinaczkową na lekcjach wychowania fizycznego i na godzinie z wychowawcą,
• przedmiotowe koła zainteresowań,
• działalność w Samorządzie Uczniowskim,
• zawody sportowe,
• udział w imprezach kulturalnych i uroczystościach,
• udział w różnych akcjach charytatywnych i wolontariatu,
• włączanie się uczniów w prace na rzecz społeczności szkolnej,
• praca z dzieckiem uzdolnionym , dobór odpowiednich metod i form pracy rozwijających zainteresowania.
Nauczyciele:
• dysponowanie ofertą edukacyjną szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych,
• dbanie o rozwój zawodowy nauczycieli,
• realizacja planów pracy kół zainteresowań,
• doskonalenie nauczyciela w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• spotkania nauczycieli z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej,
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• spotkania nauczycieli w ramach zespołów wychowawców oraz przedmiotowych,
• dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów,
• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i zajęcia wyrównawcze,
• organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, zawodów, przedstawień teatralnych, akademii
• ścisła współpraca między nauczycielami.
Rodzice:
• poznanie oferty zajęć pozalekcyjnych,
• pomoc dziecku w wyborze zajęć pozalekcyjnych i wspieranie go w działaniach,
• pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych.
Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości . udział w zajęciach pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, SKS,
• angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym,
• udział w konkursach i zawodach szkolnych i pozaszkolnych, motywowanie szczególnie słabszych uczniów do udziału w nich.
• terapia pedagogiczna i logopedyczna, zajęcia wyrównawcze , rewalidacja .
• pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce, motywowanie do pracy , wyrównywanie deficytów rozwojowych , otoczenie indywidualną opieką wychowawczą i specjalistyczną

Kształtowanie odpowiedzialności
za zdrowie swoje i innych • pogadanki, prelekcje na lekcjach przyrody i godz. z wychowawcą
• spotkania z pielęgniarką szkolną,
• filmy promujące zdrowy tryb życia,
• omawianie stosownej literatury,
• spotkania z ratownikiem medycznym, policjantem, strażakiem,
• udział w imprezach promujących zdrowy tryb życia,
• udział w zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy,
• wprowadzenie zasad higieny podczas spożywania posiłków,
• udział w akcji,, Owoce i warzywa w szkole”.
Nauczyciele:
• zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną na temat zdrowia,
• realizacja programów promujących zdrowy styl życia oraz programu antynikotynowego:,, Nie pal przy mnie ,proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”
• organizowanie form czynnego wypoczynku,
• przeprowadzanie akcji fluoryzacji zębów, oraz sprawdzanie czystości włosów przez pielęgniarkę szkolną,
• zorganizowanie badania słuchu, wzroku oraz wad postawy,
• właściwe wyposażenie apteczki szkolnej,
• organizacja prelekcji dotyczących zdrowego żywienia,
• zaplanowanie lekcji wychowawczej, na której uczniowie przygotują zdrowy posiłek.
Rodzice:
• udział w spotkaniach klasowych na temat higieny pracy umysłowej ucznia oraz zdrowego stylu życia,
• systematyczne badania lekarskie swoich dzieci.

Ukazywanie właściwej postawy wobec używek
• zapoznanie się z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania używek i środków odurzających,
Nauczyciele:
• przekazywanie wiedzy dotyczącej szkodliwości stosowania środków odurzających i materiałów niebezpiecznych,
• organizowanie zajęć profilaktycznych służących wzmacnianiu poczucia własnej wartości i umiejętności radzenia sobie ze złymi emocjami,
• stwarzanie uczniom możliwości atrakcyjnego spędzania czasu i rozwoju zainteresowań,
• organizowanie spotkań ze specjalistami.
• w razie problemów powiadomienie odpowiednich organów
Rodzice:
• zapoznanie się z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania różnych środków odurzających i materiałów niebezpiecznych,
• ukazywanie dzieciom prawidłowej postawy wobec stosowania używek i materiałów niebezpiecznych,
• towarzyszenie dziecku w trudnych dla niego chwilach
Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole
• zapoznanie się z zasadami BHP na terenie szkoły i planem ewakuacyjnym,
• poznanie zagrożeń płynących z ryzykownych zachowań uczniów, wpływu agresji słownej i dokuczania na samopoczucie uczniów,
• udział w spotkaniu ze specjalistą (policjant, strażak, itp.).
• zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie ze stresem oraz konsekwencjami zachowań agresywnych,
• udział w zajęciach dotyczących agresji i przemocy,

Nauczyciele:
• zapoznaje się i realizuje zasady BHP obowiązujące w szkole,
• zdobywa wiedzę poświęconą agresji i przemocy,
• organizuje zajęcia integracyjne, wychowawcze
• swoją postawą daje przykład bezpiecznego zachowania,
• bierze udział w szkoleniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, BHP, w szkoleniach poświęconych agresji i przemocy,
• organizuje bezpieczne wycieczki i imprezy klasowe,
• aktywnie pełni dyżury podczas przerw, zwracając uwagę na miejsca, w których często dochodzi do sytuacji niebezpiecznych,
• diagnozuje problemy występujące w środowisku szkolnym
i rodzinnym prowadzące do zachowań agresywnych wśród uczniów,
• współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów,
• udziela porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Rodzice:
• zapoznaje się ze skutkami niebezpiecznych zachowań, problemami agresji i przemocy,
• bierze udział w szkoleniach związanych z tematyką bezpieczeństwa, agresji i przemocy,
• bierze udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
• wspiera szkołę w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.
Uwrażliwianie na zagrożenia w sieci internetowej • udział w zorganizowanych spotkaniach, lekcjach informatyki i godzinach z wychowawcą poświęconych zagrożeniom internetowym.
Nauczyciele:
• organizują apele, pogadanki, lekcji informatyki, godziny z wychowawcą na temat zagrożeń i przemocy w Internecie,
• współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i policją.
Rodzice:
• biorą udział w spotkaniach na temat zagrożeń płynących z Internetu oraz sposobów ochrony dziecka przed cyberprzemocą,
• współpracują z wychowawcą, nauczycielami w sprawie bezpieczeństwa uczniów w sieci Internetowej.

Stwarzanie możliwości sportowego współzawodnictwa • uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych,
• posiadanie odpowiedniego ubioru na zajęciach sportowych,
• zachęcanie do podnoszenia umiejętności i rozwijania talentów w klubach sportowych
Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko • aktywna praca w SU i klasowym,
• udział w akcjach i konkursach ekologicznych,
• reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotyczno - religijnych
Pomaganie w uzyskaniu prawidłowej hierarchizacji systemu wartości • przekazywanie i utrwalanie ogólnie obowiązujących norm i wartości etycznych w oparciu o wyznawaną religię,
• rekolekcje parafialne,

• prelekcje i pogadanki na temat akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka oraz tolerancji,
• lekcje języka polskiego i religii ukazujące wzorce osobowe w literaturze i świecie współczesnym.

Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby - wolontariat • udział w akcjach charytatywnych np.: Góra Grosza,
• odwiedzanie chorych kolegów i koleżanki,
• pomoc koleżeńska,
. udział w akcjach charytatywnych wolontariatu, rozwijanie swoich zainteresowań.

Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz szkoły i klasy. • udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych: zabawy, wycieczki, Wigilia szkolna, festyny, Mikołajki klasowe,
• spotkania z rodzicami :, Dzień Matki,
• sponsorowanie różnych materiałów , pomocy naukowych przez rodziców,
Realizowanie wychowania komunikacyjnego • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się na drogach,
• przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową,
• spotkanie z policjantem.
• udział w akcji:,, Odblaskowa szkoła”.
Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich
i społecznych • zapoznanie z historią kraju i regionu, uświadomienie wartości z nimi związanych
• wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych. Zapoznanie z dziedzictwem polskiej kultury
• organizowanie akademii szkolnych z okazji rocznic i świąt państwowych,
• prezentacja wydarzeń z przeszłości o charakterze patriotycznym na gazetkach szkolnych,
• uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych,
• znajomość pieśni patriotycznych,
• organizacja konkursów o tematyce patriotycznej,
• opieka nad miejscem pamięci narodowej .
Przygotowanie uczniów do bycia obywatelami Europy. • lekcje języka angielskiego, godziny z wychowawcą,
• konkursy językowe,
• konkurs piosenki angielskiej.
Wprowadzenie
w dziedzictwo kultury.
• zaproszenie na lekcje rzeźbiarzy , malarzy i innych twórców ludowych,
• organizowanie lekcji muzealnych,
• zaplanowana edukacja teatralna, muzyczna, artystyczna (wystawy), plenery plastyczne,
• spotkania z lokalnymi twórcami ludowymi i artystami,
• poznanie historii miasta, tradycji i wytworów kultury regionalnej,
• udział w konkursach recytatorskich i plastycznych .
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych • lekcje biblioteczne,
• pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej ucznia klasy I,
• konkursy pięknego czytania,
• konkursy biblioteczne, wystawy prac plastycznych,
• nauczenie korzystania ze słowników, encyklopedii i pomocy dydaktycznych
( źródła wiedzy),
• akcje biblioteczne:,, Październik- miesiącem bibliotek szkolnych”

Wdrażanie do zachowań estetycznych. • właściwe wypełnianie obowiązków dyżurnych klasowych,
• troszczenie się o wystrój sal lekcyjnych,
• dbanie o odpowiedni wygląd stosowny do sytuacji (estetyczny strój szkolny, fryzura),
• dbanie o postawę, gesty, język i styl bycia
• troska o czystość własnego miejsca pracy i otaczającego środowiska.

 

5. Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego
1. Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.
2. W procesie ewaluacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.
3. Monitoring i ewaluację szkolnego programu wychowawczego przeprowadza dyrektor szkoły podstawowej wraz z nauczycielami .
4. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczo - profilaktycznych w kolejnym roku szkolnym.
5. Po każdym zakończeniu roku szkolnego program wychowawczo - profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.


Sposoby ewaluacji
1. Obserwacje i oceny zachowania
2. Metody projekcyjne np. zdjęcia
3. Obserwacja dokonań ucznia
4. Ankiety
5. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów
6. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi
7. Porównywanie
8. Ocena wyników konkursów

 


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp. Uroczystości Termin Odpowiedzialni
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. 1.09.2020 dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele odp. za przygotowanie akademii
2. Ślubowanie klasy pierwszej październik 2020 wychowawca kl.I
M.Górka
3. Dzień Edukacji Narodowej październik 2020 Sam.uczn.
4. Apel biblioteczny promujący czytelnictwo. Styczeń 2021 M. Piekarczyk
5. Akademia z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości listopad 2020 Sam uczn.
6. Andrzejki listopad 2020 nauczyciele klas I-VIII
7. Mikołajki klasowe grudzień 2020 wychowawcy kl I-VIII, rodzice
8. Wigilia szkolna i Jasełka grudzień 2020 siostra zakonna, wychowawcy kl I-VIII, rodzice
12. Jasełka dla społeczności lokalnej grudzień/ styczeń siostra zakonna
13. Bal dla maluszka – zabawa noworoczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i kl I-III styczeń 2021 wychowawcy klas
14. Dzień Babci i Dziadka styczeń 2021 wychowawcy klas I-III, rodzice
15. Zabawa noworoczna styczeń 2021 Samorząd szkolny, wychowawcy klas IV-VIII
16. Pasowanie klasy I na czytelników biblioteki szkolnej luty 2021 M. Piekarczyk
17. Powitanie Wiosny marzec 2021 Opiekun samorządu uczniowskiego
18. Dzień Ziemi kwiecień 2021 M.Piekarczyk, wychowawcy
19. Gminny konkurs plastyczny kwiecień/maj 2021 nauczyciel plastyki
19. Rocznica Konstytucji 3 – maja maj 2021 Sam.uczn.
20. Dzień Matki maj 2021 Wychowawcy klas I-III i przedszkola
21. Gminny konkurs piosenki angielskiej maj 2021 M. Jabrocka
22. Dzień Sportu czerwiec 2021 Nauczyciel
wych-fiz
23. Dzień Dziecka czerwiec 2021 Wychowawcy klas
24. Uroczyste zakończenie roku szkolnego czerwiec 2021 M.Jabrocka


Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju w dniu 12.10.2020 r.

Uchwała Rady Rodziców nr 1/2020/2021 z dnia 12.10.2020 r. w sprawie uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego


 

6467