Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Program wychowawczo - profilaktyczny

Treść

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej nr 2 w Piwnicznej – Zdroju

2021/2022

 

 

Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

Statut Szkoły.

 

Wstęp

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej – Zdroju opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

wyników ewaluacji wewnętrznej

wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021

wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych),

innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,

współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

I. MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19.

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,

prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne,

zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19),

zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

jest tolerancyjny,

korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,

posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego),

rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień),

szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

jest odporny na niepowodzenia,

integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

 

III. CELE OGÓLNE

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,

psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),

społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19),

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),

utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                      

rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

promowanie zdrowego stylu życia,

kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem

uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

 

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor szkoły:

stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem  szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudności psychiczne,

stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,

inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,

stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów ,

dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,

czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów

czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,

czuwa nad wykonywaniem zadań  przez specjalistów szkoły – pedagog, oraz innymi specjalistami, którzy powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,

nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Rada pedagogiczna:

uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,

dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki,

opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,

opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją,

uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Nauczyciele:

współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,

przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19,

udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,

zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,

kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia,

Wychowawcy klas:

diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,

rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19,

rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,

na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,

współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,

podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.

Zespół wychowawców:

opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów,

ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

Pedagog szkolny

diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,

uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,

zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,

rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,

aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,

wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny

promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

Rodzice:

współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

Samorząd uczniowski:

jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

V. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

ślubowanie klas pierwszych,

porządkowanie grobu na Zworze - ofiary II wojny światowej

Dzień Edukacji Narodowej,

Narodowe Święto Niepodległości,

szkolny festiwal twórczości artystycznej,

andrzejki szkolne,

mikołajki klasowe,

szkolne spotkanie opłatkowe,

dzień dziadka i babci

szkolne walentynki,

pierwszy dzień wiosny,

Dzień Ziemi,

szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

dzień matki

festyn rodzinny,

Dzień Dziecka Sportu,

zakończenie roku szkolnego.

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Obszar rozwoju intelektualnego:

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Systematyczne realizowanie  obowiązku szkolnego.

Obszar rozwoju społecznego:

Integracja zespołów klasowych.

Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

w terminie do października 2021 r.  samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu,

rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do listopada 2021 r.

 

Obszar rozwoju fizycznego:

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

W I kresie  wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

Uczniowie  znają reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19.

Uczniowie znają zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

Obszar rozwoju emocjonalnego:

Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 Uczniów potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.

 Uczniowie  potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 

Obszar rozwoju duchowego:

Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

HARMONOGRAMU WYBRANYCH DZIAŁAŃ

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

Wrzesień,

październik 

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wspomagające

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym

Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły

 

Uczniowie klas I-VIII

 

 

Nauczyciele,

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele :

j.polskiego

matematyki

j.angielskiego

 

 

 

 

 

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

wrzesień – grudzień 2021

 

 

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

Zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy, pedagog szkolny,

nauczyciel doradztwa zawodowego

(zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach)

Kształtowanie postawy twórczej

Szkolny festiwal twórczości artystycznej

m.in.konkurs piosenki angielskiej

wychowawcy, organizatorzy przeglądu

 

maj ,czerwiec 2022

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

Warsztaty w klasach

 

Debata na temat wartości i zasad wolontariatu

Wychowawcy,

opiekun samorządu szkolnego

pierwsze półrocze (zgodnie z harmonogramem)

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

 

 

 

Konkursy przedmiotowe

 

przewodniczący zespołów wychowawczych

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach wychowawczych dla poszczególnych klas

opracowanie regulaminu konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu czerwiec 2022

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego

koordynator -pedagog szkolny, wychowawcy

Listopad 2022 zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

Działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Powołanie Rady Wolontariatu

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu

opiekun samorządu szkolnego

Październik 2021

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu

Spotkanie z osobami które zasłużyły się dla dobra regionu

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu i Polski

 

Wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze

Realizacja programu MENiN ,,Poznaj Polskę”

Wychowawcy klas, nauczyciele

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli - plan wycieczek

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

Warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

pedagog szkolny

 

 

 

wychowawcy klas przewodniczący zespołu wychowawczego

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez pedagoga do grudnia 2021 r.

 

zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Przewodniczącego zespołu wychowawczego

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców na podstawie scenariusza opracowanego przez zespół.

nauczyciel WF, nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

realizatorzy wychowawcy klas

Czerwiec 2022 r.

zgodnie z harmonogramem

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

koordynator  opiekun samorządu szkolnego  wychowawcy

konkurs na temat znajomości statutu szkoły

Październik  2021

 

Styczeń 2022

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania

 

Kurs mediacji dla uczniów chętnych, prowadzony przez pedagoga szkolnego

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu

 

 

 

 

 

 

 

 zgodnie z harmonogramem zajęć

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem zajęć w I okresie

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze

Wychowawcy klas

Wrzesień 2021

Kwiecień 2022

Kształtowanie postaw obywatelskich i odpowiedzialność za popełnione czyny

Warsztaty dla klas prowadzone przez pracowników Sądu Rejonowego w Muszynie

pedagog szkolny, wychowawcy klas VII, VIII

 

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

Analiza frekwencji uczniów

 

 

 

Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

sporządzanie miesięcznych zestawień obecności w pierwszym dniu miesiąca następującego po okresie kontroli

zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szkolny

          EMOCJONALNA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

Zajęcia integracyjne w klasach

 

 

 

 

 

Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu

 

 

pedagog szkolny,

wychowawcy klas,

 nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą

Lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga

wychowawcy klas

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej

Indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń

wychowawca, pedagog  szkolny

Zgodnie z potrzebami

Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja)

Lekcje wychowawcze – gry i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty

wychowawcy

 

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

 

 Uwaga : W tym roku szkolnym nasza szkoła została wytypowana losowo przez MENiN do programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla wytypowanych szkół  realizowana na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundację Polskiej Akademii Nauk.

- ankietowanie podmiotów szkoły : nauczyciele, uczniowie, rodzice, specjaliści

Termin: wrzesień 2021 r.

Dalszy terminy działań poprzez kontakt z koordynatorami dla poszczególnych szkół.

Uwaga: Ponadto realizujemy w tym roku szkolnym  program Unplugged (odłączony) to program nauczania dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Celem niniejszego podejścia jest wyposażenie młodych ludzi w konkretne  umiejętności oraz środki, których potrzebują, by oprzeć się wpływom społecznym oraz potwierdzić w praktyce wiedze o używkach oraz ich niekorzystnych konsekwencjach zdrowotnych.

Klasa VII objęta jest tym programem  i w czerwcu 2021 wypełniła ankiety  skierowane do nich. Program realizowany przy współpracy Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani

VIII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

analizę dokumentacji,

przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

rozmowy z rodzicami,

wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

ymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju w dniu 30.09.2021 r.

 

 

 

24536