Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Monitoring wizyjny

Treść

                                                                                REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Nr 2 W  PIWNICZNEJ - ZDROJU

 

§ 1

 

Podstawa prawna regulaminu:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 996) – art. 108a.

 

2. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) – art. 154.10.

 

§ 2

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to:

1) budynek szkoły  (wejścia do szkoły, schody i hol na parterze, hol na I i II piętrze ) oraz drugi budynek –pawilon  (wejście do budynku, hol na parterze, hol na I piętrze;

2) plac przed szkołą i drzwi wejściowe do budynków;

3) brama wjazdowa, wjazd, częściowo parking i wejście na plac zabaw oraz boisko szkolne

 

§ 3

 

Celem monitoringu jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły.

2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

3. Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.

4. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 4

1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.

2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

§ 5

1. System monitoringu składa się z:

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły w kolorze;

2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;

3) kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą.

3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

4. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.

5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

6. Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku, nie dłużej 7 dni

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany

§ 6

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku szkolnego i terenu wokół szkoły znajduje się w gabinecie dyrektora szkoły;

2. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu:

1) dyrektor

2) inne osoby wskazane w ust. 3 i 4.

3. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora szkoły:

1) wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie;

2) pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnyma także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy;

3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych;

4) rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych.

4. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Sposób dostępu określa  Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:

1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty.

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok).

3. Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (dyrektor).

4. Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy przekazywaniu płyty.

5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora.

§ 8

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu do monitoringu ma dyrektor szkoły lub administrator systemu informatycznego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkole wchodzą w życie z dniem 11.01.2023 r.

 

 

 

 

  

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna                          Piwniczna-Zdrój , dnia…………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiału z monitoringu wizyjnego szkoły z dnia………………….

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Decyzja dyrektora:

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

Data i podpis dyrektora

 

 

 

 

Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju

sporządzony w dniu……………..

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej Zdroju, zwany dalej  przekazującym dane,

przekazuje………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zwanym dalej przyjmującym dane,

na podstawie pisemnego wniosku z dnia……………………………… dane z systemu monitoringu szkoły.

 

 

1.Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis z kamer):

 

 

Data

Numer kamery

Czas nagrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

…………………………………………………                                                  …………………………………………….

           Przekazujący                                                                                               Przyjmujący

 

 

 

64429