Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Przedszkole

Treść

Regulamin  oddziałów przedszkolnych

Do oddział  przedszkolnego  przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi Burmistrza Miasta  i Gminy Piwniczna- Zdrój podawanymi do publicznej wiadomości

Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.00

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji oddziałów przedszkolnych reguluje Statut Szkoły.

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.00 ( nie wcześniej niż o godz.7.50) i odbierania w ustalonych porach (do godz. 13.00 w przypadku dzieci, które  przebywają  5 godzin oraz do godz. 16.00 dzieci przebywające 9 godzin).

Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.

Spóźnienie lub nieobecność dziecka do oddziału  przedszkolnego należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30.

Nieodebranie dziecka do godziny 16.00, przy jednoczesnym braku kontaktu                              z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

Do oddziału  przedszkolnego nie wolno przyprowadzać dzieci chorych.                               W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora.  Po przebyciu choroby rodzice dostarczają nauczycielce zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka  w grupie.

Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest na 5  i 9 godzin. Za pobyt dziecka powyżej 5 godzin rodzic uiszcza opłatę 5,20 (pięć złotych i dwadzieścia groszy ) bez względu na ilość godzin pobytu dziecka w oddziale.

Rodzice zobowiązani są do regularnych opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnych w terminie do 5 dnia  następnego  miesiąca

Płatności za posiłki należy dokonywać do 5 dnia następnego miesiąca. Nie będą  odliczane pojedyncze dni nieobecności dziecka, z uwagi na trudności organizacyjne. Odliczane będą tylko dłuższe nieobecności / powyżej dwóch dni / po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

Wszystkie zmiany w korzystaniu z  oddziału przedszkolnego powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora, nauczyciela przed rozpoczęciem następnego miesiąca, którego ma dotyczyć zmiana.

Organem reprezentującym rodziców w oddziałach przedszkolnych jest Rada Rodziców, pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Oddział przedszkolny  realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze, we współpracy   z rodzicami (opiekunami prawnymi), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno– oświatowymi.

Ze względu na prowadzone w oddziale przedszkolnym codzienne zajęcia ruchowe,                    a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii                        a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.

W oddziale  przedszkolnym nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków.     Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie.

Na zewnątrz wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w oddziale  przedszkolnym.

Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

Oddział przedszkolny współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor szkoły. PRAWA DZIECKA

Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej, rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.

Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora szkoły.

Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

Dziecko powinno przebywać w oddziałach  przedszkolnych  nie więcej niż 9 godzin dziennie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2023 r.

Pliki do pobrania

66981