Przejdź do treści
1
Przejdź do stopki

Regulamin zdalnego nauczania

Treść

 Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju od dnia 09.11.2020 r.

I. Zasady ogólne

1. Od 09.11 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej - Zdroju realizowane jest nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania określone w Statucie Szkoły.
3. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej.
4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach zdalnych.
5. Prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

II. Organizacja nauczania zdalnego

1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest strona internetowa, dziennik elektroniczny, kontakty telefoniczne i poczta outlook w office 365
2. W procesie nauczania nauczyciele wszystkich klas korzystają z pakietu OFFICE 365.
3. Lekcje on-line realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego MS TEAMS.
4. Nauczyciel w porozumieniu z uczniami może wykorzystywać inne bezpłatne aplikacje i platformy internetowe zawierające ćwiczenia interaktywne oraz służące do przeprowadzania testów.
5. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line albo indywidualnej pracy ucznia, na podstawie materiałów otrzymanych od nauczyciela.
6. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje w pierwszej kolejności treści z podstawy programowej. Zaleca się, aby nowe treści z podstawy programowej były wprowadzane przez nauczyciela podczas lekcji on-line.
7. Nauczyciel potwierdza zrealizowaną lekcję poprzez wpisanie do dziennika tematu zajęć.
8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane indywidualnie.
9. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nauką na odległość, wychowawca klasy ustala z rodzicami ucznia alternatywne sposoby nauki zdalnej.
10. Nauczyciele realizując nauczanie zdalne mogą korzystać z komputerów znajdujących się w szkole lub za zgodą dyrekcji szkoły, w miarę możliwości, wypożyczać sprzęt komputerowy do domu.

III. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego
1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać:
a) Komputer, tablet lub smartfon wraz z zestawem mikrofon i kamerka (wyjątkowo w przypadku braku kamerki uczeń ma obowiązek zamieścić zdjęcie profilowe z wyraźnie widoczną i rozpoznawalną twarzą),
b) aktywne konto MS TEAMS.
2. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:
a) w dniach pracy szkoły codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku i uczestniczyć w zajęciach za pośrednictwem platformy TEAMS;
b) poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji z powodów technicznych lub innych;
c) odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdzianów, kartkówek, testów, wypracowań oraz prac domowych;
d) przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;
e) poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem wymaganej pracy pisemnej.
f) zachować właściwą postawę w czasie lekcji i nie utrudniać nauczycielowi prowadzenia lekcji (zabieranie głosu bez pozwolenia, hałas z jego otoczenia itp.)

3. Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
4. Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych.

IV. Sprawdzanie frekwencji uczniów
1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją w dzienniku lekcyjnym.
2. W przypadku, gdy lekcja ma charakter pracy własnej, materiały są wysyłane przez nauczyciela na początku lekcji. Uczeń ma obowiązek potwierdzić odebranie materiałów w rzeczywistym czasie lekcji. Potwierdzenie odebrania materiałów jest równoznaczne z obecnością na lekcji.
3. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.
4. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na
zajęciach.

Dyrektor szkoły

Marian Dobosz

 

61391